Leiebetingelser


1. Betaling og sikkerhetsdepositum

Betaling: 25% av betalingen forfaller ved bestilling, og resterende beløp forfaller 30 dager før ankomst. Beløpene vil automatisk bli trukket fra ditt bank-/kredittkort.  For bookinger utført nærmere enn 30 dager før ankomst trekkes hele beløpet betales ved bestilling.

Med mindre leietaker kan dokumentere at betaling av 1. rate har funnet sted ved forfall, er Norgesbooking AS i utgangspunktet ubundet av bestillingen. Vi gjør likevel oppmerksom på at uteblivelse av innbetaling ikke aksepteres som avbestilling. Dette må ihht. punkt 3 skje skriftlig og innen fristen. I motsatt fall er leietaker økonomisk ansvarlig.
Nøkkel – og veibeskrivelse, samt detaljinformasjon blir sendt når betalingen i sin helhet er registrert hos Norgesbooking AS. Administrasjonsgebyr pålydende kr. 120,- kommer i tillegg på alle våre ferieboliger.

Depositum: Det vil automatisk bli trukket et depositum fra ditt registrerte kort. Beløpet vil variere etter leiesum. Depositumet vil være NOK 1.000,- for hytter med total leiesum opp til NOK 5.000,-, NOK 2.000,- for hytter med total leiesum på opp til NOK 10.000,- og et depositum på NOK 3.000,- for hytter med total leiesum på over NOK 10.000,-. I særskilte tilfeller kan et høyere depositum avtales. Dette som en sikkerhet for sluttrengjøring, erstatning av nøkler og uhell.
Dersom ferieboligen tilbakeleveres ordentlig rengjort og i skadefri stand, blir depositumet tilbakebetalt til ditt kort. Husk å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet du finner i veibeskrivelsen for å få refundert sikkerhetsdepositum.

2. Bestilling/bekreftelse
Personen/firma bestillingen er registrert på er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i reisefølget. Bestiller er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen samlet og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer skriftlig via online booking, epost eller muntlig. Leieavtalen bekreftes skriftlig av Norgesbooking via e-post. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig, og ihht. punkt 3 – Avbestilling/Endringer.
Normalt er det 23 års aldersgrense for å leie ferieboliger gjennom Norgesbooking AS. Det finnes avvik, hvor noen boliger har høyere eller lavere aldersgrense.

3. Avbestilling/Endringer
Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 30 dager før ankomst mot et gebyr på kr 500,-. Administrasjonsgebyr på kr 120,- blir ikke refundert ved avbestilling. Bestillinger som er gjort senere enn 30 dager før ankomst er bindene, og leietager er 100% økonomisk ansvarlig ihht. inngått leieavtale.
Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post, hvor eventuelt kontoopplysninger må fremkomme. Avbestillingen er kun gyldig dersom den er bekreftet tilbake skriftlig fra Norgesbooking AS.
Manglende betaling er ikke gyldig avbestilling. Ved avbestilling pga. sykdom må dette dekkes av leietakers (din) reiseforsikring.

4. Ferieboligen
Ferieboligen leies ut ihht. informasjonen som finnes i presentasjonen. Vi gjør oppmerksom på at typiske sesongavhengige fasiliteter (eks. båt, utemøbler, grill osv.), ikke nødvendigvis er tilgjengelig hele året. De fleste ferieboliger som formidles av Norgesbooking AS er i privat eie, og det må påregnes at private eiendeler kan være tilstede i ferieboligen. Norgesbooking AS kan ikke garantere at hytta er varmet opp ved ankomst. Det skal være brøytet frem til parkeringsplass ved ankomst. Vi anbefaler å alltid ha med kjettinger vinterstid.
Det er ikke tillatt å røyke i Norgesbookings ferieboliger. 

5. Leieprisen
Det vil variere på ferieboligene hva som er inkludert i prisen. Det vil i presentasjonen eller bookingprosessen komme frem om sluttrengjøring er inkludert i leieprisen. Ved noen ferieboliger skal dette betales på stedet ved ankomst.
Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om feriestedet ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen. Ved eventuelle endringer i skatte- og avgiftsnivået, forbeholder Norgesbooking AS seg retten til å endre prisen innenfor mer-omkostningen.

6. Leie av tilleggstjenester
Enkelte feriesteder kan tilby leie av sengetøy, sluttrengjøring, båt, snøscootertransport etc. Dette kommer i så fall frem i beskrivelsen av ferieboligen. Disse ytelsene kan bestilles sammen med ferieboligen, men ved bestilling senere enn to uker før ankomst kan det ikke garanteres. Betaling for tilleggstjenester skjer enten kontant på stedet ved ankomst, eller ved fakturering sammen med leiesummen.

7. Antall personer
Ferieboligen er kun utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt i presentasjonen. Dersom ferieboligen benyttes av flere personer enn den er beregnet for, uten godkjennelse av Norgesbooking AS og eier, vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker. Det er forbudt å slå opp telt, ha campingvogner o.l. på tomten til ferieboligen, uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd. Antall sitteplasser i salong/sofagruppe, kan være mindre enn antall sengeplasser.

8. Husdyr
Dersom du tar med husdyr må det alltid gis beskjed om dette til Norgesbooking AS, selv om husdyr er tillatt. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er tillatt for de ferieboliger, hvor det fremkommer av presentasjonen at husdyr er tillatt. Ved ”overtramp” belastes leietaker kr 1.500,-. Dyr skal ikke oppholde seg i møbler, og de skal ikke forlates alene i ferieboligen. Hunder må føres i bånd utendørs, og etterlatenskaper må fjernes. Dersom medbrakte husdyr påfører ferieboligen skade, er leietaker erstatningspliktig. Ved avreise er det viktig at alt av hundehår er fjernet. Dette gjelder også om sluttrengjøring er bestilt eller er obligatorisk ved ferieboligen. I noen tilfeller kan det påløpe et ”husdyrtillegg” for å få utført denne tjenesten. Dette mulige tillegget avtales i hvert enkelt tilfelle.

At det ikke er tillatt med husdyr på en hytte, betyr ikke at hytta er allergivennlig.

9. Ordensregler
Leietaker og dennes reisefølge er forpliktet til å overholde hytteregler og følge bruksanvisninger som finnes i ferieboligen. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Ferieboligen skal forlates i ryddet og rengjort stand. Hvis sluttrengjøring leies, skal likevel boligen være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Leietaker må også sørge for at ferieboligen forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meld fra på vakttelefonen omgående (se punkt 10). Uteområdet skal ryddes før avreise.

10. Mangler ved utleieobjektet
Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til ferieboligen, må det snarest og senest innen 24 timer etter ankomst meldes fra på Norgesbookings vakttelefon 40 46 35 00 og tas bilder. Selv om leietaker er i direkte kontakt med hytteeier eller dennes representant på stedet, MÅ det også gis beskjed til Norgesbooking. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Norgesbooking AS. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i ferieboligen, må følges.
Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Norgesbooking sin vakttelefon.
Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til å la være å rengjøre hytta skikkelig før egen avreise. Dette må rapporteres til Norgesbooking sin vakttelefon.
Om det er mangler på fasiliteter som måtte finnes på ferieboligen, og som ikke er beskrevet i presentasjonen kan det ikke kreves utbedring av disse, og det gis ikke rett til kompensasjon.
Norgesbooking AS har rett til, innen rimelig frist å administrere at feil og mangler utbedres, eller eventuelt tilby flytting til en tilsvarende feriebolig. Dersom den nye ferieboligen er et dyrere alternativ, kan det medføre at evt. mellomlegg i pris må betales av leietaker.
Saksbehandling mht. mulig berettigelse til kompensasjon, og størrelse på denne, skjer etter at et opphold er avsluttet. Vakthavende på vår vakttelefon er ikke bemyndiget til å behandle et krav om kompensasjon pr telefon.
Eventuelt krav om kompensasjon må derfor sendes Norgesbooking AS skriftlig, med bilder og/eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode. Krav om tilbakebetaling kan ikke overstige den totale leiesummen.
Dersom leietaker forlater ferieboligen uten å ha underrettet Norgesbooking AS, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, evt. tilby en annen feriebolig, kan vi heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.
Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Norgesbooking AS.

11. Ankomst og Avreise
Leieperioden starter kl. 15.00 ankomstdag og slutter kl. 11.00 avreisedag, dersom det ikke gis annen informasjon. Dersom ankomst ikke vil skje på leieperiodens første dag, eller ved sen ankomst, må dette avtales spesielt med utleier/nøkkelansvarlig.

12. Veibeskrivelse/Nøkkelinformasjon
Nøkler og detaljinformasjon vil bli sendt via e-post etter at full betaling er registrert i sin helhet hos Norgesbooking AS.

13. Norgesbooking AS som utleieformidler
Norgesbooking AS formidler utleie av ferieboligene, og er ikke eier av disse. Så fremt et leieforhold ikke kan la seg gjennomføre, av årsaker som er utenfor Norgesbookings innflytelse, f.eks. overdragelse, tvangsauksjon, misligholdelse fra eiers side e.l., er Norgesbooking AS berettiget til å annullere leieavtalen, og tilbakebetale innbetalt leie. Norgesbooking AS er likevel berettiget og forpliktet til å tilby et annet, og om mulig, tilsvarende feriebolig.

 

Kontakt oss
+47 32 08 57 10